Van DDO adviesgroep B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Donauweg 10, 1043 AJ, hierna te noemen ‘DDO’ zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60442859.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

DIENSTEN Alle diensten die door DDO in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.

OPDRACHTGEVER De contractpartij van DDO.

OVEREENKOMST De overeenkomst tussen DDO en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.

PARTIJEN DDO en Opdrachtgever.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij DDO diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van een Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door DDO. In geval van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door DDO bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Offertes van DDO zijn geldig gedurende de daarin vermelde aanvaardingstermijn. Indien geen aanvaardingstermijn is genoemd geldt een aanvaardingstermijn van 30 dagen.
 2. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een overeenkomst of een opdrachtbevestiging.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DDO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTING DDO

 1. DDO zal haar werkzaamheden – met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen – verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. DDO zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.
 2. DDO zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit een of meerdere vestigingen van DDO. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van Opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever dan zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de arbeidsomstandigheden van de medewerker van DDO voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW. Voorts zal Opdrachtgever DDO vrijwaren tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze zorgplicht.
 3. Indien DDO zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in een overeenkomst neergelegde verplichting gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van DDO.
 4. DDO kan extra werkzaamheden waaronder begrepen doch niet beperkt tot het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst, zulks onder de volgende voorwaarden dat:
 5. Deze werkzaamheden naar het oordeel van DDO noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 6. De noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst.
 7. Voorts informeert DDO onverwijld Opdrachtgever over de aard en de vergoeding van de werkzaamheden.

ARTIKEL 5. WETSWIJZIGINGEN

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor DDO tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (met terug werkende kracht) wijzigingen. DDO en Opdrachtgever zullen voormelde nieuwe verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten onverwijld nadat deze hen bekend zijn geworden aan elkaar melden.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan DDO worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van DDO opvolgen.
 2. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft DDO het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 7. TERMIJN

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door DDO genoemde (leverings) termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan DDO bekend waren. Indien DDO toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is DDO eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en DDO nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. DDO is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DDO en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

ARTIKEL 8. HONORARIUM

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren/dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur-/dagtarieven van DDO, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uur-/dagtarief is overeengekomen.
 2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. De verschuldigde kosten worden periodiek of in elk geval maandelijks in rekening gebracht.
 4. DDO mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DDO, dat in redelijkheid niet van DDO mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan of de organisatie van Opdrachtgever wijzigingen ondergaat, is DDO gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 6. DDO is gerechtigd de in de Overeenkomst genoemde tarieven en/of honoraria jaarlijks te indexeren overeenkomstig de ontwikkeling van de CBS dienstenindex over het voorbije kalenderjaar. Indexatie vindt plaats per 1 januari van elk kalenderjaar.
 7. DDO zal Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. DDO zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien Opdrachtgever de door DDO kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief behoudens de aanpassing genoemd in lid 6 van dit artikel niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van DDO genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Het voorgaande zonder nadere ingebrekestelling.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van DDO op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. DDO heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DDO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DDO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die DDO maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10. RECLAMES

 1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DDO. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DDO in staat is adequaat te reageren.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft DDO de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdrachten tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

ARTIKEL 11. OPZEGGING

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft DDO recht op compensatie ter grootte van het daardoor ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen waarbij DDO tekort is geschoten in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DDO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst DDO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is DDO bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DDO op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DDO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. DDO behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. DDO is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De opdracht kan in dit geval niet worden ontbonden door Opdrachtgever.
 2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in artikel 13.1 is onder andere sprake bij, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, storingen in het bedrijf van DDO of in dat van een van de toeleveranciers of ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij DDO die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van DDO die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.
 3. DDO aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.
 4. DDO is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de bij DDO werkzame leidinggevenden.
 5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade (indirecte schade) en zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
 6. DDO is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt. In ieder geval is DDO nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 12.500,00.
 7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft DDO geen enkele garantie op door DDO gegeven adviezen, geleverde zaken of door DDO uitgevoerde werkzaamheden, en staat DDO er niet voor in dat de door hem gegeven adviezen, geleverde zaken of door hem uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze bestemd heeft.
 8. DDO zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het inschakelen van derden zal DDO steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DDO is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 9. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij DDO kunnen dezelfde verweermiddelen jegens opdrachtgever inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door opdrachtgever worden aangesproken.
 10. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op DDO geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

ARTIKEL 14. MEERDERE WEDERPARTIJEN

Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

ARTIKEL 15. VRIJWARINGSBEDING

Indien DDO ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor hij krachtens de opdracht respectievelijk deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door opdrachtgever werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever DDO ter zake volledig vrijwaren en DDO alles vergoeden wat DDO aan deze derde dient te voldoen. Opdrachtgever is tevens verplicht DDO te vrijwaren voor schade van en/of boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze inschrijvingsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij DDO.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door DDO opgesteld document, blijft dat recht bij DDO rusten.
 2. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door DDO opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij DDO rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

ARTIKEL 17. PRIVACY, VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op dienstverlening van DDO is het Reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.
 2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaar makende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
 4. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.
 5. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

ARTIKEL 18. NIET-OVERNAME PERSONEEL

Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van DDO of door DDO ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienst aangaande te onderhandelen anders dan na toestemming van DDO. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 250.000,- per overtreding te vermeerderen met € 1.500,- voor elke dag dat hij in overtreding is zonder dat daartoe enige voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling vereist is en onverminderd het recht van DDO om volledige schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 19. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. Overeengekomen wordt aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra DDO haar diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:
 3. De andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
 4. De andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
 5. De reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

ARTIKEL 20. COMPETENTIE, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Partijen zullen alvorens een beroep op de rechter te doen zich tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van DDO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft DDO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 4. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 21. VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

ARTIKEL 22. SLOTBEPALINGEN

 1. Behoudens schriftelijk toestemming van DDO is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming DDO niet op onredelijke gronden zal onthouden.
 2. Hetgeen bepaald in de overeenkomst tussen DDO en de opdrachtgever is leidend boven hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden. Op alles dat niet beschreven staat in de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal DDO nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.